להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

הסוגיות התלמודיות | מקורות

מקרא (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

חז"ל (11)

סומקא דדמך

תלמוד בבלי, פסחים כה:
המשך

לחיי שעה לא חיישינן

תלמוד בבלי, עבודה זרה כז:
המשך

דיני קדימויות

משנה, הוריות ג', ז-ח
המשך

הסדרן קודם לפלפלן

תלמוד ירושלמי, הוריות ג' ה
המשך

מסירת יחיד למען הרבים

תלמוד ירושלמי, תרומות ח', ד
המשך

מעוברת – אין דוחין נפש מפני נפש

משנה מסכת אהלות פרק ז משנה ו
המשך

קטן הרודף

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עב עמוד ב
המשך

רודף שנעשה נרדף

תלמוד ירושלמי, סנהדרין פרק ח הלכה ט
המשך

"תנו אחת מכם ונטמא"

משנה, תרומות פרק ח משנה יב
המשך

כבש עליו לתוך המים

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף עו
המשך

גאונים וראשונים (6)

רש"י על סנהדרין ע"ב

רש"י על תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עב עמוד ב
המשך

הרמב"ם – מעוברת

רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א הלכה ט:
המשך

הרא"ש על תרומות

רא"ש על מסכת תרומות, פרק ח משנה יב
המשך

הרמב"ם – שבע בן בכרי

רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ה
המשך

תוס' על סנהדרין ע"ד

תוס' על תלמוד בבלי סנהדרין עד:
המשך

הרמב"ם – קידוש ה'

רמב"ם הלכות יסודי התורה, פרק ה, הלכות א-ב:
המשך

אחרונים (4)

"קרבן העדה" – ירושלמי סנהדרין

קרבן העדה על ירושלמי, סנהדרין פרק ח הלכה ט
המשך

הרמ"א – שבע בן בכרי

הרמ"א, יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קנז א
המשך

ר' חיים מבריסק

חידושי ר' חיים הלוי הלכות יסודי התורה פרק ה
המשך

המנחת חינוך

מנחת חינוך (רצ"ה-רצ"ו)
המשך

פוסקי זמננו (18)

מכונות הנשמה

דף מקורות לסוגיה
המשך

קדימות : ר' משה פיינשטיין

שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עד
המשך

חולה הנוטה למות

מקורות הלכתיים
המשך

דעת הרב אויערבך

מתוך מכתב של ר' שלמה אויערבך זצ"ל
המשך

קדימות זקן וצעיר – האגר"מ

שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עה
המשך

2 חולים – ודאי וספק – האגר"מ

שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עג
המשך

2 חולים – חיי שעה וחיי עולם – האגר"מ

שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עה
המשך

קדימות בטיפול – שבט הלוי

שו"ת שבט הלוי חלק י סימן קסז
המשך

דעת הציץ אליעזר

שו"ת ציץ אליעזר חלק יז סימן עב
המשך

האם פיקוח נפש דוחה גזל

הרב מיכי אברהם שיטת רש"י
המשך

תעדוף הנשמה – קורונה

שיעור של הרב רימון
המשך

פסיקת הרב רימון (0)

נשמח להצעות למקורות בקטגוריה זו

מאמרים (1)

האם פיקוח נפש דוחה גזל

הרב מיכי אברהם שיטת רש"י
המשך

פרסומים (6)

DNR – נהלי החיאה

האם ומתי יש לנקוט פעולות (ויקיפדיה)
המשך

נייר עמדה לתעדוף חולים קשים

ועדה ציבורית לתעדוף בתקופת מגיפת הקורונה
המשך

השקת סוגיא

דיון ב"זום"
המשך

מקורות מדעיים ומחקריים (2)

נייר עמדה לתעדוף חולים קשים

ועדה ציבורית לתעדוף בתקופת מגיפת הקורונה
המשך

מסמך אקדמאים על תעדוף חולים

תגובת האקדמיה לנייר העמדה של משרד הבריאות בנושא תיעדוף הטיפול בחולים קשים בקורונה
המשך

מאגרי מידע וסיכומים (1)

נייר עמדה לתעדוף חולים קשים

ועדה ציבורית לתעדוף בתקופת מגיפת הקורונה
המשך