Login
In order to get your User name and Password
Register here

הסוגיות התלמודיות | עמוד דיון

Synopsis

The Discussion

הקדמה

x

המצב האכזרי במשבר הקורונה שבו לעיתים על רופאים להחליט את מי לחבר למכונות הנשמה הנמצאות במחסור
מזמן לימוד של כמה סוגיות תלמודיות מרכזיות

דילמות התעדוף בהנשמה

דילמות התעדוף בהנשמה

הסוגיות עצמן

x

האמנם – העקרון של אין דוחין תקף תמיד?

סוגיית המעוברת: המשנה באוהלות, קושיית הגמרא ותירוצה סנהדרין ע”ב (מה בדיוק התירוץ); כיצד מתמודד הירושלמי עם הסוגיה;

מול הכלל הזה אנו רואים לכאורה שכן דוחים: רבים מול יחיד  ירושלמי תרומות ח,ד. ומחלוקת ר”י ור”ל בשבע בן בכרי
תירוצים שונים: רש”י על סנהדרין; רמב”ם יסודי התורה ח, ה; שתי דעות ברמ”א יו”ד קנז, א.

אגדה: האם ניתן להיעזר בסיפורים המקראיים: פיצול המחנות על ידי יעקב? האגדה שהאחים לא הסגירו אח שלהם ליוסף אלא יוסף בחר בשמעון? הסגרת שמשון?

האם בכלל זו הסוגיה הנכונה: דיני הקדימות במשנה הוריות ג, ו-ח;
שו”תים של מכתבי גדולי ישראל על סוגיות קשורות לכך.

דחיית נפש מפני נפש

דחיית נפש מפני נפש