Login
In order to get your User name and Password
Register here

Resources

קדימות זקן וצעיר – האגר”מ

ז. רפואה לזקן מופלג, ואם יש להתחשב בזה לענין קדימה.

ובדבר זקן מופלג שנחלה ודאי מחוייבין לרפאותו במה שאפשר כמו לאיש צעיר
ואף אם אין החולה הזקן רוצה באמרו שמאס בחייו ואסור אף להעלות על הדעת דברים כאלו
אף שהאומר זה הוא רופא גדול,
ואף לענין קדימה להרופא למי ילך מסתבר שאין להתחשב בזה.

שו”ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עה

linked Issues

Related Sources