להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

מעוברת – אין דוחין נפש מפני נפש

האשה שהיא מקשה לילד
מחתכין את הולד במעיה ומוציאין אותו אברים אברים
מפני שחייה קודמין לחייו
יצא רובו
אין נוגעין בו
שאין דוחין נפש מפני נפש

משנה מסכת אהלות פרק ז משנה ו

סוגיות קשורות

מקורות קרובים