להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור זריעה בשמיטה | מקורות

מנחת חינוך על איסור נטיעה

ולכאורה תמוה מהש"ס דגיטין דף י"ג דנטיעה אסור מה"ת ע"ש גבי והנוטע בשביעית מכדי הא דאורייתא והא דאורייתא ע"ש. אך אין זה תמיה כ"כ די"ל דהש"ס שם אזיל למ"ד נוטע דאורייתא ולהלכה אינו כן.

מנחת חינוך שכז