Login
In order to get your User name and Password
Register here

איסור זריעה בשמיטה | Resources

מנחת חינוך על איסור נטיעה

ולכאורה תמוה מהש”ס דגיטין דף י”ג דנטיעה אסור מה”ת ע”ש גבי והנוטע בשביעית מכדי הא דאורייתא והא דאורייתא ע”ש. אך אין זה תמיה כ”כ די”ל דהש”ס שם אזיל למ”ד נוטע דאורייתא ולהלכה אינו כן.

מנחת חינוך שכז