להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

חייך קודמים – שניים שהיו מהלכין בדרך

שנים שהיו מהלכין בדרך
וביד אחד מהן קיתון של מים
אם שותין שניהם מתים
ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב
דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו
ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו
עד שבא רבי עקיבא ולימד
"וחי אחיך עמך" חייך קודמים לחיי חבירך.

תלמוד בבלי, בבא מציעא סב.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים