להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

הרמב"ם – שבע בן בכרי

נשים שאמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחת מכן ונטמא אותה
ואם לאו נטמא את כולכן יטמאו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל,
וכן אם אמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו נהרוג כולכם,
יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל,
ואם יחדוהו להם ואמרו תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם,
ואם היה מחוייב מיתה כשבע בן בכרי יתנו אותו להם, ואין מורין להם כן לכתחלה,
ואם אינו חייב מיתה יהרגו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל.

רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ה

סוגיות קשורות

מקורות קרובים