Login
In order to get your User name and Password
Register here

Synopsis

sources

The Edited Issue

 • אפרים שרם

  נחלקו אמוראים האם מלבד ארבעת איסורי השמיטה שמוזכרים בתורה, האדם חייב גם על מלאכות נוספות המוגדרות כתולדות של המלאכות הללו.… נחלקו אמוראים האם מלבד ארבעת איסורי השמיטה שמוזכרים בתורה, האדם חייב גם על מלאכות נוספות המוגדרות כתולדות של המלאכות הללו. לדעת רבא לא חייבים עליהם, ולדעת אביי כן. (צפיה בדעה במקור)
 • Editor

  יש להתלבט האם התורה אסרה נטיעה רק של אילנות מאכל בשמיטה, או גם אילנות סרק. ייתכן שהדבר תלוי בשאלה האם… יש להתלבט האם התורה אסרה נטיעה רק של אילנות מאכל בשמיטה, או גם אילנות סרק. ייתכן שהדבר תלוי בשאלה האם התורה אסרה את עבודת הקרקע, או אסרה ליהנות מהקרקע (ואז יש לאסור רק אילנות מאכל) (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  אילנות סרק בשמיטה אילנות סרק בשמיטה (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  איסור נטיעה בשמיטה איסור נטיעה בשמיטה (צפיה בדעה במקור)
 • מחלוקת
  אפרים שרם

  בפשטות איסור הזריעה בתורה כולל את כל סוגי הזריעה, לכאורה גם נטיעת עצים. נחלקו הראשונים: ר"ש סירליאו סבור שגם בנטיעה… בפשטות איסור הזריעה בתורה כולל את כל סוגי הזריעה, לכאורה גם נטיעת עצים. נחלקו הראשונים: ר"ש סירליאו סבור שגם בנטיעה יש איסור תורה, שהרי התורה אסרה לזמור עץ והזמירה מסייעת לו לגדול, וממילא מקל וחומר מוכח שגם נטיעה אסורה. כנגדו, הרמב"ם סבור שיש בנטיעה רק איסור דרבנן (ויש לכך נפקא מינה שבמה שנאסר רק מדרבנן ניתן להקל כדי לא להרוס את העץ). (צפיה בדעה במקור)

Main Sources