להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

 • אפרים שרם

  נחלקו אמוראים האם מלבד ארבעת איסורי השמיטה שמוזכרים בתורה, האדם חייב גם על מלאכות נוספות המוגדרות כתולדות של המלאכות הללו.… נחלקו אמוראים האם מלבד ארבעת איסורי השמיטה שמוזכרים בתורה, האדם חייב גם על מלאכות נוספות המוגדרות כתולדות של המלאכות הללו. לדעת רבא לא חייבים עליהם, ולדעת אביי כן. (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  אילנות סרק בשמיטה אילנות סרק בשמיטה (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  יש להתלבט האם התורה אסרה נטיעה רק של אילנות מאכל בשמיטה, או גם אילנות סרק. ייתכן שהדבר תלוי בשאלה האם… יש להתלבט האם התורה אסרה נטיעה רק של אילנות מאכל בשמיטה, או גם אילנות סרק. ייתכן שהדבר תלוי בשאלה האם התורה אסרה את עבודת הקרקע, או אסרה ליהנות מהקרקע (ואז יש לאסור רק אילנות מאכל) (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  איסור נטיעה בשמיטה איסור נטיעה בשמיטה (צפיה בדעה במקור)
 • מחלוקת
  אפרים שרם

  בפשטות איסור הזריעה בתורה כולל את כל סוגי הזריעה, לכאורה גם נטיעת עצים. נחלקו הראשונים: ר"ש סירליאו סבור שגם בנטיעה… בפשטות איסור הזריעה בתורה כולל את כל סוגי הזריעה, לכאורה גם נטיעת עצים. נחלקו הראשונים: ר"ש סירליאו סבור שגם בנטיעה יש איסור תורה, שהרי התורה אסרה לזמור עץ והזמירה מסייעת לו לגדול, וממילא מקל וחומר מוכח שגם נטיעה אסורה. כנגדו, הרמב"ם סבור שיש בנטיעה רק איסור דרבנן (ויש לכך נפקא מינה שבמה שנאסר רק מדרבנן ניתן להקל כדי לא להרוס את העץ). (צפיה בדעה במקור)
 • קושיה/שאלה
  אפרים שרם

  בגמרא בגיטין (נג, ב) נאמר שלדעת ר' מאיר מי שנוטע בשביעית חייב לעקור את הנטיעה מפני שעבר על איסור תורה. מכאן… בגמרא בגיטין (נג, ב) נאמר שלדעת ר' מאיר מי שנוטע בשביעית חייב לעקור את הנטיעה מפני שעבר על איסור תורה. מכאן משתמע לכאורה שנטיעה אסורה מהתורה ולא רק מדרבנן! כך הבינו רוב האחרונים (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  המנחת חינוך מסביר שהגמרא בגיטין לא נפסקה להלכה, מפני שהיא תואמת את שיטת ר' מאיר, ובסוגיה זו נפסק כר' יהודה המנחת חינוך מסביר שהגמרא בגיטין לא נפסקה להלכה, מפני שהיא תואמת את שיטת ר' מאיר, ובסוגיה זו נפסק כר' יהודה (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  החזון איש הסביר שלא נענשים על נטיעה כמו על איסורי תורה אחרים מפני שהיא לא מפורשת בפסוק (לפי הכלל שלא עונשים… החזון איש הסביר שלא נענשים על נטיעה כמו על איסורי תורה אחרים מפני שהיא לא מפורשת בפסוק (לפי הכלל שלא עונשים מדברים שלא מפורשים בכתוב), אבל גם הרמב"ם מסכים שנטיעה אסורה מהתורה. (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  הרב אליהו בלומנצוויג תירץ שהתועלת של הנטיעה תהיה בעוד כמה שנים ולא בשמיטה עצמה, ולכן היא לא נאסרה מהתורה כמו… הרב אליהו בלומנצוויג תירץ שהתועלת של הנטיעה תהיה בעוד כמה שנים ולא בשמיטה עצמה, ולכן היא לא נאסרה מהתורה כמו נטיעה (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  הרב קוק תירץ שההבדל נעוץ בשאלה מה מצב הזרע לפני הזריעה. הגמרא עוסקת במקרה שאדם זורע גרעין של עץ בקרקע, כמו… הרב קוק תירץ שההבדל נעוץ בשאלה מה מצב הזרע לפני הזריעה. הגמרא עוסקת במקרה שאדם זורע גרעין של עץ בקרקע, כמו גרעין רגיל, וזה אסור מהתורה. הרמב"ם עסק במקרה בו הצמח כבר נמצא בצורה של שתיל ולכן הוא רק מפתח יצירה קיימת. מצב כזה נאסר רק מדרבנן. (צפיה בדעה במקור)
 • אפרים שרם

  שמיטה בעציצים וגידולי בית שמיטה בעציצים וגידולי בית (צפיה בדעה במקור)