Login
In order to get your User name and Password
Register here

פשטי מקראות השמיטה | עמוד דיון

Synopsis

פשטי מקראות השמיטה

תכני השמיטה במקראות השונים

Summary

בסוגיה זו ננתח את המקורות  השונים בתורה העוסקים בשמיטה .

נשווה את המטרות, האיסורים והמצוות השונות בכל אחד מהמקראות

ואת הקשר ביניהם

The Discussion

x

ב. מה ההבדלים בין איסורי המלאכה בכל אחד מהמקורות ?

איסורי המלאכה

איסורי המלאכה

x

בשמות כ”ג התורה רק מבקשת לשמוט את השדה ולא מפרטת מה לעשות, בויקרא כ”ה היא מפרטת ארבע מלאכות שאסורות, ובדברים ט”ו היא מדברת על איסורים בתחום הכלכלי

אהוד לביא

x

ג. האם ומהו הקשר בין המטרות לאיסורי המלאכה בכל אחד מהמקורות

הקשר בין המטרות לאיסורים

הקשר בין המטרות לאיסורים

חנן אליאס

שמיטה – הפקעת האדם או המלך?

x

המנחת חינוך הסתפק בשאלה האם מי שמגדיר את השדה כמופקרת זה הפקרה של האדם מדעתו, או שעצם העובדה שהתורה ציוותה על כך מגדירה את השדה כמופקרת.

נפקא מינא יש בשאלה האם יש להפריש מעשרות מפירות שביעית שלא הופקרו (הפקר פטור ממעשרות). המבי”ט נטה לומר שהפקרת התורה מספיקה לזה ולכן השדה פטורה ממעשרות, ואילו הבית יוסף טען שהיא חייבת היות והאדם לא הפקיר.

האם צריך שהאדם יפקיר את השדה, ונפק”מ לעניין מעשרות

האם צריך שהאדם יפקיר את השדה, ונפק”מ לעניין מעשרות

One Reply
  • x

    למחלוקת זו יש השלכה על השאלה האם להפריש מעשרות מיבול נכרי.

    לדעת המבי”ט גם פירות של גוי פטורים ממעשרות, ואילו לדעת הבית יוסף הם חייבים במעשרות.

    הדי המחלוקת רלוונטיים עד היום, ויש מחלוקת בציבור החרדי כיצד לנהוג ביבול נכרי.

x

השלכה נוספת של חקירה זו היא השאלה האם האדם צריך להפקיר את השדה בפיו. הרב משה פיינשטיין למד מדברי הרמב”ם שצריך להפקיר בפה, ומכאן שהאדם צריך להיות אקטיבי בתהליך ההפקר.

השלכה נוספת – חובת הפקר בפה

השלכה נוספת – חובת הפקר בפה

Contents

מטרות השמיטה ואיסורי המלאכה

לקריאה

שמיטה – הפקעת האדם או המלך?

לקריאה

Last Posts

user profile image
Editor
12.01.2021 8:59

למחלוקת זו יש השלכה על השאלה האם להפריש מעשרות מיבול נכרי.

לדעת המבי”ט גם פירות של גוי פטורים ממעשרות כי הם דומים לפירות שביעית של יהודי שלא הופקרו, ואילו לדעת הבית יוסף הם חייבים במעשרות הן מצד שיש בהם קדושת שביעית, וגם אם היתה, עדיין חייבים במעשרות ללא הפקרת האדם.

הדי המחלוקת רלוונטיים עד היום, ויש מחלוקת בציבור החרדי כיצד לנהוג ביבול נכרי.

מקורות אחרונים

Participants