Login
In order to get your User name and Password
Register here

איסור זריעה בשמיטה | עמוד דיון

Synopsis

איסור זריעה בשמיטה

בסוגיה נלמד את יסודות איסור הזריעה בשמיטה ואת פרטי ההלכה האקטואליים המשתלשלים ממנה

Summary

The Discussion

x

נחלקו אמוראים האם מלבד ארבעת איסורי השמיטה שמוזכרים בתורה, האדם חייב גם על מלאכות נוספות המוגדרות כתולדות של המלאכות הללו. לדעת רבא לא חייבים עליהם, ולדעת אביי כן.

מחלוקת אמוראים על תולדות בשמיטה

מחלוקת אמוראים על תולדות בשמיטה

3 Replies
 • x

  הרמב”ם פסק כשיטת רבא, שיש חיוב מהתורה רק על ארבעת המלאכות המוזכרות בפסוקים.

  הכרעת הרמב”ם לגבי תולדות

  הכרעת הרמב”ם לגבי תולדות

 • x

  למד מכאן הרב צבי פסח פרנק שניתן יותר להקל בזריעה במכונה, מפני שהאדם לא זורע בדרך הרגילה, ולכן זה יצא מגדר אב.

  הרב פרנק – זריעה במכונה נחשבת לתולדה

  הרב פרנק – זריעה במכונה נחשבת לתולדה

 • x

  כנגדו, החזון איש טען שהיות והאדם הוא זה שתכנן היטב את פעולת המכונה ולא שינה אותה באופן מהותי, עדיין היא מוגדרת כאב.

  חזון איש – רק שינוי משמעותי הופך לתולדה

  חזון איש – רק שינוי משמעותי הופך לתולדה

x

יש להתלבט האם התורה אסרה נטיעה רק של אילנות מאכל בשמיטה, או גם אילנות סרק.

ייתכן שהדבר תלוי בשאלה האם התורה אסרה את עבודת הקרקע, או אסרה ליהנות מהקרקע (ואז יש לאסור רק אילנות מאכל)

האם אילנות סרק נאסרו בנטיעה

האם אילנות סרק נאסרו בנטיעה

4 Replies
 • x

  הירושלמי הביא שלדעת רשב”ג מותר לטעת אילנות סרק בשמיטה, והסביר הר”ש סירלאו שזה מפני שהאדם לא נהנה מפירותיהם.

  ירושלמי על אילנות סרק

  ירושלמי על אילנות סרק

 • x

  אולם הרמב”ם פסק שאסור לטעת גם אילנות סרק בשמיטה, ולא קיבל את הירושלמי הזה להלכה.

  הרמב”ם – אסור לטעת אילנות סרק

  הרמב”ם – אסור לטעת אילנות סרק

 • x

  ובכל זאת, הגמרא קובעת שבאילנות סרק, ובחלקי אילנות פרי שלא מיועדים לאכילה, אין קדושת שביעית.

  קדושה בחלקי אילן שלא ראויים למאכל

  קדושה בחלקי אילן שלא ראויים למאכל

 • x

  הרב אוירבך קבע שאין בלולבים קדושת שביעית, היות ולא נוטעים אותם על דעת להשתמש בענפים, ולכן ניתן לזרוק אותם לאחר השימוש בסוכות

  הרב אוירבך – אין שביעית בלולבים

  הרב אוירבך – אין שביעית בלולבים

אילנות סרק בשמיטה

איסור נטיעה בשמיטה

x

בפשטות איסור הזריעה בתורה כולל את כל סוגי הזריעה, לכאורה גם נטיעת עצים.

נחלקו הראשונים: ר”ש סירליאו סבור שגם בנטיעה יש איסור תורה, שהרי התורה אסרה לזמור עץ והזמירה מסייעת לו לגדול, וממילא מקל וחומר מוכח שגם נטיעה אסורה.

כנגדו, הרמב”ם סבור שיש בנטיעה רק איסור דרבנן
(ויש לכך נפקא מינה שבמה שנאסר רק מדרבנן ניתן להקל כדי לא להרוס את העץ).

מחלוקת הראשונים באיסור נטיעה
מחלוקת

מחלוקת הראשונים באיסור נטיעה