Login
In order to get your User name and Password
Register here

תעדוף חולים במחלקות קורונה | Resources

מקרא (0)

No Sources

חז"ל (11)

סומקא דדמך

תלמוד בבלי, פסחים כה:
Continue

לחיי שעה לא חיישינן

תלמוד בבלי, עבודה זרה כז:
Continue

דיני קדימויות

משנה, הוריות ג', ז-ח
Continue

הסדרן קודם לפלפלן

תלמוד ירושלמי, הוריות ג' ה
Continue

מסירת יחיד למען הרבים

תלמוד ירושלמי, תרומות ח', ד
Continue

מעוברת – אין דוחין נפש מפני נפש

משנה מסכת אהלות פרק ז משנה ו
Continue

קטן הרודף

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עב עמוד ב
Continue

רודף שנעשה נרדף

תלמוד ירושלמי, סנהדרין פרק ח הלכה ט
Continue

“תנו אחת מכם ונטמא”

משנה, תרומות פרק ח משנה יב
Continue

כבש עליו לתוך המים

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף עו
Continue

גאונים וראשונים (6)

רש”י על סנהדרין ע”ב

רש"י על תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עב עמוד ב
Continue

הרמב”ם – מעוברת

רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א הלכה ט:
Continue

הרא”ש על תרומות

רא"ש על מסכת תרומות, פרק ח משנה יב
Continue

הרמב”ם – שבע בן בכרי

רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ה
Continue

תוס’ על סנהדרין ע”ד

תוס' על תלמוד בבלי סנהדרין עד:
Continue

הרמב”ם – קידוש ה’

רמב"ם הלכות יסודי התורה, פרק ה, הלכות א-ב:
Continue

אחרונים (4)

“קרבן העדה” – ירושלמי סנהדרין

קרבן העדה על ירושלמי, סנהדרין פרק ח הלכה ט
Continue

הרמ”א – שבע בן בכרי

הרמ"א, יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קנז א
Continue

ר’ חיים מבריסק

חידושי ר' חיים הלוי הלכות יסודי התורה פרק ה
Continue

המנחת חינוך

מנחת חינוך (רצ"ה-רצ"ו)
Continue

פוסקי זמננו (17)

מכונות הנשמה

דף מקורות לסוגיה
Continue

קדימות : ר’ משה פיינשטיין

שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עד
Continue

חולה הנוטה למות

מקורות הלכתיים
Continue

דעת הרב אויערבך

מתוך מכתב של ר' שלמה אויערבך זצ"ל
Continue

קדימות זקן וצעיר – האגר”מ

שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עה
Continue

2 חולים – ודאי וספק – האגר”מ

שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עג
Continue

2 חולים – חיי שעה וחיי עולם – האגר”מ

שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עה
Continue

קדימות בטיפול – שבט הלוי

שו"ת שבט הלוי חלק י סימן קסז
Continue

דעת הציץ אליעזר

שו"ת ציץ אליעזר חלק יז סימן עב
Continue

תעדוף הנשמה – קורונה

שיעור של הרב רימון
Continue

פסיקת הרב רימון (0)

No Sources

מאמרים (0)

No Sources

מקורות מדעיים ומחקריים (2)

נייר עמדה לתעדוף חולים קשים

ועדה ציבורית לתעדוף בתקופת מגיפת הקורונה
Continue

מסמך אקדמאים על תעדוף חולים

תגובת האקדמיה לנייר העמדה של משרד הבריאות בנושא תיעדוף הטיפול בחולים קשים בקורונה
Continue

מאגרי מידע וסיכומים (2)

נייר עמדה לתעדוף חולים קשים

ועדה ציבורית לתעדוף בתקופת מגיפת הקורונה
Continue

פרטי התחברות

סטודנטים מכון לב
Continue