להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

דמו של מי אדום יותר? | מקורות

תוס' על סנהדרין ע"ד

והא אסתר – ורוצח גופיה כי מיחייב למסור עצמו ה"מ קודם שיהרג בידים אבל היכא דלא עביד מעשה
כגון שמשליכין אותו על התינוק ומתמעך מסתברא שאין חייב למסור עצמו
דמצי אמר אדרבה מאי חזית דדמא דחבראי סומקי טפי דילמא דמא דידי סומק טפי
כיון דלא עביד מעשה.

תוס' על תלמוד בבלי סנהדרין עד:

מקורות קרובים

Avatar

תעדוף הנשמה – קורונה

שיעור של הרב רימון