להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

חייך קודמים או סומקא דדמך? | מקורות

שיעורי ר' דוד פוברסקי

שיעורי ר' דוד פוברסקי, כתובות ג, ב אות רנד

רנד) אי לר"ע נמי איכא דין הצלה דשניהם לחיי שעה
ונראה דאף ר"ע דחולק על בן פטורא, היינו רק לגבי דין הצלה, דדריש קרא דחייך קודמין, גלי קרא דלגבי הצלה אין הנפשות שקולין, אלא חייך קודמין, והיינו דהחיי עולם שלו קודמין להצלת חבירו, אבל על עצם הדין דבן פטורא דהנפשות שקולות אינו חולק.
וממילא אם יהא המים ביד אדם שלישי, באמת יהא הדין לר"ע כמו לבן פטורא, דצריך ליתן לשניהם להצלת חיי שעה של שניהם, כיון ששניהם שקולין.
אך בחזו"א (הל' עבודת כוכבים סי' ס"ט סק"ב) כתב, דלר"ע דדריש חייך קודמין גילתה התורה דחיי עולם של אחד, קודם לחיי שעה של שנים, וממילא אף אם יהיו המים ביד אדם שלישי, נמי צריך להציל רק אחד מהן לחיי עולם, ולא את שניהם לחיי שעה, כיון דחיי עולם קודם לחיי שעה.

מקורות קרובים

Avatar

חייך קודמים לחיי חבירך

הרב יוסף צבי רימון