להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

דחיית נפש מפני נפש | מקורות

הרמ"א – שבע בן בכרי

עובדי כוכבים שאמרו לישראל:  תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, לא יתנו להם אחד מהם
אלא א"כ יחדוהו ואמרו: תנו לנו פלוני. (משנה פ' ח' דתרומות והרמב"ם פ"ה מהלכות יסודי התורה).
ויש אומרים דאפילו בכה"ג אין למסרו, אא"כ חייב מיתה כשבע בן בכרי. (ב"י בשם רש"י ור"ן).
וכן נשים שאמרו להן עובדי כוכבים: תנו לנו אחת מכם ונטמא אותה,
יטמאו  כולם ולא ימסרו נפש אחת מישראל. (רמב"ם פ' הנזכר).

הרמ"א, יורה דעה הלכות עבודת כוכבים סימן קנז א

מקורות קרובים