Login
In order to get your User name and Password
Register here

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה | Resources

שו”ע על הפקרת בהמות לפני שבת

אסור להשכיר או להשאיל בהמתו לאינו יהודי כדי שיעשה בה מלאכה בשבת, שאדם מצווה על שביתת בהמתו.

ואם השאילה או השכירה לאינו יהודי, והתנה עמו להחזירה לו קודם השבת ועיכבה בשבת, יפקירנה בינו לבין עצמו קודם השבת, או יאמר בהמתו קנויה לא”י, כדי שינצל מאיסורא דאורייתא.

הגה: ואם רוצה, יכול להפקירה לפני ג’ בני אדם כדין שאר הפקר, ואפילו הכי אין שום אדם יכול לזכות בה דודאי אין כוונתו רק כדי להפקיע מעליו איסור שבת (טור).

שולחן ערוך או”ח רמו, ג

Related Sources

Avatar

דברים טו’

השמיטה בדברים טו' : א-ד