להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה | מקורות

ר"ש על איסור נטיעה

נטיעה ממ"נ דאורייתא היא בחרישה כתיב כרמך לא תזמור וכ"ש נטיעה דהיא עיקר מלאכה טפי כדמוכח בשבת (דף עג ב) דזומר תולדה דזורע וכ"ש נוטע דדמי לזורע טפי.

ר"ש שביעית א, א

מקורות קרובים

Avatar

דברים טו'

השמיטה בדברים טו' : א-ד