להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

תעדוף חולים במחלקות קורונה | מקורות

קטן הרודף

אמר רב הונא: קטן הרודף ניתן להצילו בנפשו.
קסבר: רודף אינו צריך התראה, לא שנא גדול ולא שנא קטן.
איתיביה רב חסדא לרב הונא: יצא ראשו – אין נוגעין בו, לפי שאין דוחין נפש מפני נפש.
ואמאי? רודף הוא! –
שאני התם, דמשמיא קא רדפי לה.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עב עמוד ב

לפירוש רש"י לחצו כאן

מקורות קרובים

Avatar

מכונות הנשמה

דף מקורות לסוגיה