להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

תעדוף חולים במחלקות קורונה | מקורות

קדימות : ר' משה פיינשטיין

"..ודאי פשוט וברור וידוע לכל בן תורה ויר"ש

שמחוייבין לרפאות להציל במה שאפשר
לכל אדם

בלא שום חלוק בחכמתו ובדעתו,

 

ואף ענין קדימה ליכא

אלא במה שתנן במתני' דסוף הוריות (י"ג ע"א),

ואף באלו קשה לעשות מעשה בלא עיון גדול.."

שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עד

מקורות קרובים

Avatar

מכונות הנשמה

דף מקורות לסוגיה