להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

קדושת שביעית בלולבים

אם נוהג בלולב קדושת שביעית.

נלע"ד דודאי מסתבר כדבריו באות ח', דכיון דבזה"ז אין רגילין כלל לכבד את הבית בלולבים, ואין נוטעין אותן כלל אדעתא דהכי, דאין נוהג בהם קדושת שביעית.
וחזינן נמי דנהוג עלמא לא לנהוג שביעית בהדסים, וכמדומני דהדסים חזי טפי לריח מאשר לולב לכיבוד בית, ואפ"ה כיון שבזמנינו אין ההדסים עומדים לכך לא קדשי, וה"נ בלולב.

שו"ת מנחת שלמה א, נא

 

סוגיות קשורות

מקורות קרובים