Login
In order to get your User name and Password
Register here

פירות קדושת שביעית ? | Resources

קדושת כלאיים

לא תזרע כרמך כלאים
פן תקדש המלאה
הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם.

רש”י: “כל דבר הנתעב על האדם,
בין לשבח כגון הקדש,בין לגנאי כגון איסור,
נופל בו לשון קדש”.

Related Sources

Avatar

איסור הפסד פירות שביעית

משנה ראשונה על שביעית (ד, י)