להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

פאת השולחן על זריעה בבית

הירושלמי נשאר בספק דכתיב "ושבתה הארץ שבת לד'" וכתיב "שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור", משמע רק בגלוי, ונשאר בבעיא. ולקמן ביררתי דרבינו והאחרונים הכריעו דשביעית בזה"ז דרבנן, ולפי זה הבעיא לקולא.

פאת השולחן כ, נב

סוגיות קשורות

מקורות קרובים