להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה | מקורות

ספר החינוך על שביתת הקרקע

שצוונו לשבות מעבודת הארץ בשנה שביעית, והוא אמרו יתברך 'בחריש ובקציר תשבות'. וכבר נכפל הציווי הזה פעמיים, ואמר 'שבת שבתון יהיה לארץ'. וכבר קדם לנו אמרם 'האי שבתון עשה הוא'. ואמר יתעלה גם כן 'ושבתה הארץ שבת לה".

ספר החינוך קיב

מקורות קרובים

Avatar

דברים טו'

השמיטה בדברים טו' : א-ד