Login
In order to get your User name and Password
Register here

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה | Resources

מנחת שלמה על חצר משותפת בשמיטה

המשכיר ביתו – האם חייב למנוע את השוכר מלעבוד בגינה בשביעית. צ”ע להתוס’ רי”ד ורבינו אלחנן ז”ל דסברי במסכת ע”ז דף ט”ו ע”א שהבעלים עוברים בעשה בזה שהשוכר זורע וחורש בשדהו בשביעית, דלפי”ז המשכיר את ביתו צריך לחייב את השוכר לשמור על שביתת שדהו בשביעית, ואם הוא רואה אח”כ שהשוכר חורש וזורע בגינה שלפני הבית צ”ע מה טעם לא יתחייב המשכיר למונעו או להפקיר את השדה כמו במשכיר בהמה לעכו”ם לענין שביתת בהמתו בשבת, ואף על גב שהשוכר הוא ישראל ולא נכרי, וגם לאחר ההפקר ג”כ לא תתקיים קרא דושבתה הארץ, אפי”ה צ”ע אם חייב להפקיר

מנחת שלמה א, נא אות ג

Related Sources

Avatar

דברים טו’

השמיטה בדברים טו' : א-ד