להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

מנחת שלמה על חצר משותפת בשמיטה

המשכיר ביתו – האם חייב למנוע את השוכר מלעבוד בגינה בשביעית. צ"ע להתוס' רי"ד ורבינו אלחנן ז"ל דסברי במסכת ע"ז דף ט"ו ע"א שהבעלים עוברים בעשה בזה שהשוכר זורע וחורש בשדהו בשביעית, דלפי"ז המשכיר את ביתו צריך לחייב את השוכר לשמור על שביתת שדהו בשביעית, ואם הוא רואה אח"כ שהשוכר חורש וזורע בגינה שלפני הבית צ"ע מה טעם לא יתחייב המשכיר למונעו או להפקיר את השדה כמו במשכיר בהמה לעכו"ם לענין שביתת בהמתו בשבת, ואף על גב שהשוכר הוא ישראל ולא נכרי, וגם לאחר ההפקר ג"כ לא תתקיים קרא דושבתה הארץ, אפי"ה צ"ע אם חייב להפקיר

מנחת שלמה א, נא אות ג

סוגיות קשורות

מקורות קרובים