להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה | מקורות

מנחת חינוך על השרשה בשמיטה

ויש לחקור אי נימא דאין איסור זריעה בתוס' שביעית אפשר מותר לזרוע מן התורה עד ר"ה אף שתשרש בשביעית מ"מ ה"ל כמו שבת וי"ט דמותר לעשות מלאכה עד חשיכה אף שהמלאכה נעשית בשבת פותקין מים לגינה.

או אפשר כיון דכבר כתבתי דמצווים אנחנו על שביתת קרקעות בשמיטה וכה"ג בשבת אסור לבית שמאי משום שביתת כלים כמבואר בשבת דף י"ח, ה"נ אסור השרשה בשמיט' מחמת שביתת קרקע.

מנחת חינוך מצוה שכו

מקורות קרובים

Avatar

דברים טו'

השמיטה בדברים טו' : א-ד