להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פשטי מקראות השמיטה | מקורות

מנחת חינוך על הפקעת האדם או המלך

ואני מסופק אי המצווה אקרקפתא דגברא הוא [האם המצווה היא על האדם], דרחמנא ציווהו להפקיר פירותיו בשביעית ומחויב לקיים להפקיר… או דילמא [או שמא] הפקר זה אין צריכים הבעלים להפקיר, רק הוא אפקעתא דמלכא, שהוא ממילא הפקר.

מקורות קרובים

Avatar

פסוקי התורה

השוואת המקראות השונים