להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

ספק פיקוח נפש | מקורות

מדוע פיקוח נפש דוחה שבת

יומא פה.-פה::

וכבר היה רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה מהלכין בדרך, ולוי הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה מהלכין אחריהן. נשאלה שאלה זו בפניהם: מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת?

…רבי שמעון בן מנסיא אומר: ושמרו בני ישראל את השבת (שמות ל"א), אמרה תורה: חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה.

אמר רבי יהודה אמר שמואל: אי הואי התם הוה אמינא: דידי עדיפא מדידהו, וחי בהם (ויקרא י"ח) – ולא שימות בהם.

יומא פה, א-ב

מקורות קרובים