להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

דמו של מי אדום יותר? | מקורות

סומקא דדמך

ההוא דאתא לקמיה דרבא
אמר ליה מרי דוראי אמר לי
זיל קטליה לפלניא ואי לא קטלינא לך
אמר ליה ליקטלוך ולא תיקטול
מאי חזית דדמא דידך סומק טפי
דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי.

תלמוד בבלי, פסחים כה:

פירוש שטיינזלץ
ושואלים: ושפיכות דמים גופיה [עצמה] מנלן [מנין לנו] שיש למסור נפשו ולא לשפוך דם?
ומשיבים: סברא הוא שאין יתרון לנפש על נפש.
כפי שמסופר: כי ההוא דאתא לקמיה [כמו שהיה באותו אדם שבא לפני] רבא,
אמר ליה
[לו]: מרי דוראי [מושל כפרי] אמר לי: זיל קטליה לפלניא [לך הרוג את פלוני], ואי [ואם] לא — קטלינא לך [אהרוג אותך].
אמר ליה [לו] רבא: ליקטלוך [שיהרגוך] ולא תיקטול [תהרוג],
מאי חזית דדמא דידך סומק טפי [מה ראית שדמך שלך אדום, חשוב, יותר]?
דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי [שמא דמו של אותו אדם אדום יותר],
שאין הפקעה והיתר של פיקוח נפש חל כאשר על ידי כך הוא מאבד נפש אחרת.

מקורות קרובים

Avatar

תעדוף הנשמה – קורונה

שיעור של הרב רימון