להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

הסוגיות התלמודיות | מקורות

לחיי שעה לא חיישינן

אמר רבא א"ר יוחנן
ואמרי לה אמר רב חסדא אמר ר' יוחנן
ספק חי ספק מת אין מתרפאין מהן
ודאי מת מתרפאין מהן
מת האיכא חיי שעה
לחיי שעה לא חיישינן
ומנא תימרא דלחיי שעה לא חיישינן
דכתיב "אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם"
והאיכא חיי שעה
אלא לאו לחיי שעה לא חיישינן.

תלמוד בבלי, עבודה זרה כז:

מקורות קרובים

Avatar

הסדרן קודם לפלפלן

תלמוד ירושלמי, הוריות ג' ה

Avatar

חייך קודמים לחיי חבירך

הרב יוסף צבי רימון