Login
In order to get your User name and Password
Register here

פירות קדושת שביעית ? | Resources

כלכלת שביעית על אופי הקדושה

פירות שביעית אין בהם שום קדושת גבוה, דהא מותר לאוכלן בטומאה ובכל מקום, כחולין ממש, ומאי דקרי ליה [ומה שקוראת לו] הגמרא ‘קדושה’ ממאי דכתיב ביובל ‘קודש תהיה לכם’… זהו רק לעניין איסורין, דאסור בסחורה והפסד… ויתר דיני שביעית, אבל לא לעניין קדושת גבוה… הלא פשוט דקדושת ערלה וכן קדושת שביעית קאי רק לעניין איסורין שיש בערלה, וכן בשביעית, ולא לעניין קדושה.

Related Sources

Avatar

איסור הפסד פירות שביעית

משנה ראשונה על שביעית (ד, י)