להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

כלכלת שביעית על אופי הקדושה

פירות שביעית אין בהם שום קדושת גבוה, דהא מותר לאוכלן בטומאה ובכל מקום, כחולין ממש, ומאי דקרי ליה [ומה שקוראת לו] הגמרא 'קדושה' ממאי דכתיב ביובל 'קודש תהיה לכם'… זהו רק לעניין איסורין, דאסור בסחורה והפסד… ויתר דיני שביעית, אבל לא לעניין קדושת גבוה… הלא פשוט דקדושת ערלה וכן קדושת שביעית קאי רק לעניין איסורין שיש בערלה, וכן בשביעית, ולא לעניין קדושה.

סוגיות קשורות

מקורות קרובים