להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור זריעה בשמיטה | מקורות

ירושלמי לגבי זריעה בבית

ר' יוחנן בשם ר' ינאי: אילן שנטעו בתוך הבית חייב בערלה ופטור מן המעשרות, דכתיב 'עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה'. ובשביעית צריכה, דכתיב 'ושבתה הארץ שבת לה", וכתיב 'שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור'.

ירושלמי ערלה א, ב