להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

שימוש בתאריך נוצרי? | מקורות

חת"ס – שימוש בתאריך עברי מעיד על הבריאה

דבמנין שאנו מונין לבריאת עולם זוכרים אנחנו כי העולם מחודש וא"י ראוי לנו ואפ"ה גלינו מארצינו, מרעים בקולו עוז וכותב: ולא כאותם חדשים מקרוב המונים שכותבים בריש מגילתא מנין לידת משיח הנוצרים וכותב וחותם עצמו שאין לו חלק באלקי ישראל אוי להם כי גמלו לנפשם רעה, בתורת ה' מאסו וחכמת מה להם.