להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

קורונה ביום כיפור | מקורות

חילול שבת בשביל פיקוח נפש

וכבר היה רבי ישמעאל ורבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה מהלכין בדרך, ולוי הסדר ורבי ישמעאל בנו של רבי אלעזר בן עזריה מהלכין אחריהן. נשאלה שאלה זו בפניהם: מניין לפקוח נפש שדוחה את השבת?

…רבי שמעון בן מנסיא אומר: ושמרו בני ישראל את השבת (שמות ל"א), אמרה תורה: חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה.

אמר רבי יהודה אמר שמואל: אי הואי התם הוה אמינא: דידי עדיפא מדידהו, וחי בהם (ויקרא י"ח) – ולא שימות בהם.

יומא פה, א-ב

מקורות קרובים

Avatar

איסור תענית בזמן מגיפה

מגן אברהם תקעו, ב

Avatar

אומדן לחישוב ספק פיקוח נפש

ציץ אליעזר ח"ח, סימן טו פרק ז אות א