להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

הסוגיות התלמודיות | מקורות

חייך קודמים – שניים שהיו מהלכין בדרך

שנים שהיו מהלכין בדרך
וביד אחד מהן קיתון של מים
אם שותין שניהם מתים
ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב
דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם וימותו
ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו
עד שבא רבי עקיבא ולימד
"וחי אחיך עמך" חייך קודמים לחיי חבירך.

תלמוד בבלי, בבא מציעא סב.

מקורות קרובים

Avatar

הסדרן קודם לפלפלן

תלמוד ירושלמי, הוריות ג' ה

Avatar

חייך קודמים לחיי חבירך

הרב יוסף צבי רימון