להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור זריעה בשמיטה | מקורות

חזון איש על שיטת הרמב"ם בנטיעה

תימה הא אמר גטין נג, ב דנטיעה דאורייתא ועל כרחך נטיעה בכלל זימור..

ואפשר דהוי בכלל אין מזהירין מן הדין ולפיכך אין לוקין על הנטיעה אע"ג דהוי דאורייתא

חזון איש יורדה דעה יז, כ