להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

איסור זריעה בשמיטה | מקורות

חזון איש על עציץ שאינו נקוב בבית

והיכי שהעציץ בבית, את"ל דזורע בבית דרבנן יש לומר דבעציץ שאינו נקוב לא גזרו, כיון דגם בזורע בחוץ אינו אלא דרבנן. ואחרי שכבר הורה זקן הפאת השלחן להקל אף בזורע בבית בלי עציץ, המיקיל בעציץ שאינו נקוב בבית יש לו במה לסמוך.

חזון איש יו"ד כב, א