להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

פירות קדושת שביעית ? | מקורות

חזון איש על מצווה באכילה

…לכאורה, אין חיוב לעולם לאכול פירות שביעית, שאינן כשלָמים שיהיה מצווה באכילתן. אלא נראה לי, דרצה לומר אין מחייבין אותו לחשבו למאכל אדם, אלא רשאי להאכילו לבהמתו…

מה שכתבתי לעיל, דאין מצווה לאכול פירות שביעית: ראיתי בספר "מגילת אסתר" בהוספת עשין של הרמב"ן עשה ג, שפירש דעת רמב"ן היפוך מזה. אבל כוונת רמב"ן, דאיסור סחורה הוא ממניין עשין, כמבואר בדבריו ז"ל, אבל אין עשה באכילתן

מקורות קרובים

Avatar

איסור הפסד פירות שביעית

משנה ראשונה על שביעית (ד, י)