להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

חזון איש על זריעה בבית

ועיקר היסוד של פאת השלחן ז"ל להקל בספיקא לדידן אינו מוכרע, דיש לומר כיון דעיקר הספק בדאורייתא ואזלינן לחומרא ממילא גם לדידן אזלינן לחומרא.

חזון איש יו"ד כב, א

סוגיות קשורות

מקורות קרובים