Login
In order to get your User name and Password
Register here

התוקף המשפטי של היתר המכירה | Resources

חוק המקרקעין – יחודי לענין שמיטה

עסקה במקרקעין לצורך קיום מצוות השמיטה שנעשתה
באישור מועצת הרבנות הראשית או באישור מי שהמועצה הסמיכה לכך,
תהיה תקפה . . .אף אם היא לזמן,
ותהיה נגמרת אף בלא רישום.

Related Sources

Avatar

דברי חיים על תוקף המכירה

דברי חיים או"ח ב, לז