להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

שימוש בתאריך נוצרי? | מקורות

הרב שלמה אבינר על שימוש בתאריך נוצרי

ש: המזכירה שלחה מייל לעובדים לכבוד השנה האזרחית החדשה, ומחיתי בתוקף. טוב עשיתי?

ת: בוודאי. הנצרות אינה האזרחות שלנו, והשנה הנוצרית אינה השנה האזרחית שלנו. אנו יהודים והלוח היהודי הוא הלוח שלנו (לנתיבות ישראל ב רלט. שו"ת שאילת שלמה א שכח. פסקי שלמה ח"ב ערך תאריך נוצרי – מ"צ).

ש: מותר להשתמש בתאריך נוצרי?

ת: כמה יש להצטער על השימוש בתאריך של הנצרות, שמוגדרת כעבודה זרה ברמב"ם ובשולחן ערוך, לכן יש בו איסור של "לא תזכירו" "ולא יִשָמע על פיך" וכן חרפה לאומית, כפי שכתב רבנו הרב צבי יהודה והוסיף: "ואם קשה עדיין להשתחרר מזה בדברים שכלפי חוץ ובחשבונות כספים, הלא אינו כן בדברים שבפנים" (לנתיבות ישראל ב רלט). לכן ודאי שיש לסלק טומאה זו מדפי פרשת השבוע הכוללים דברי קודש המחולקים בשבת קודש בבתי כנסת (עיין דרשות חת"ס א דף צג. שו"ת מהר"ם שיק יו"ד קעא).

ורבנו הרב צבי יהודה הביע צער עמוק על פרסום תשובתו של הגר"ע יוסף שהתיר שימוש בתאריך נוצרי. ואמר הגר"א נבנצל: לוח תאריך הלועזי הוא אלילי, ואין להשתמש בו מצד נתינת כבוד לע"ז, ובנוסף לכך אינם מונים מניסן כפי שנאמר לנו.