להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה | מקורות

הרב קוק על שביתת האדם והאדמה

יש מי שאומר שגם אם הנוכרי עובד בשדה של ישראל עובר ישראל על מצות עשה של שביתת הארץ..  שהתורה תלתה את השביתה בארץ, שנאמר "ושבתה הארץ שבת לה' " – על כן אין הפרש מי הוא העושה את המלאכה בעבודת הארץ –  ישראל או נוכרי…

ויש אומרים שמותר להשכיר לנוכרי שדה של ישראל ואין איסור של שביתת הארץ אפילו בעשה שבה, כי אם על ישראל שהוא בר חיובא דשביתה, עובד את הארץ, אבל כל זמן שאין ישראל בעצמו עובד אין זה מבטל שביתת הארץ במה שעובד הנכרי..

שבת הארץ א, א

מקורות קרובים

Avatar

דברים טו'

השמיטה בדברים טו' : א-ד