Login
In order to get your User name and Password
Register here

אוצר בית דין מול פתרונות אחרים | Resources

הרב קוק על השאיפה לקיום שמיטה מלאה

ואין זה מונע ופוטר אותנו מלבקש כל העצות אשר יזמין ה’ לנו, שיוכלו אחינו בני ישראל היושבים בארץ הקודש לקיים את המצווה כהלכתה בלי שום הפקעה ודרישת היתר. וכל חלק קטן שבקטנים מארץ הקודש שבידי ישראל שתקויים בו מצוות שביעית כדינה, אנו צריכים לשמוח עליו כמוצא שלל רב.