להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

יסודות איסורי המלאכות בשמיטה | מקורות

הרב קוק על הסבר שיטת הרמב"ם

ונראה שצורת המצווה היא כך: שיש מצווה שתשבות הארץ כדכתיב ושבתה הארץ, אלא כיון שאין שביתה של הארץ מתבטלת כי אם על ידי מה שבר חיובא עובד אותה, אבל אם נכרי, שאינו מצווה על שביתה, עובד אותה, הרי היא לגבי שביתת הארץ כאילו עובד אותה קוף בעלמא או שהיא מתעבדת מאליה על ידי איזה כוח מכוחות הטבע.

על כן בהלכה, שבנוגע למעשה הלא אין ציור מיוחד על זה מה שהארץ שובתת, נקט רבינו לשון "לשבות", אבל בציור המצווה, במניין המצוות שלפני ההלכות, צייר ציור על פי האמת: שתשבות הארץ ממלאכה.

שבת הארץ, קונטרס אחרון א, א

מקורות קרובים

Avatar

דברים טו'

השמיטה בדברים טו' : א-ד