להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

מקורות

הרב אוירבך על השרשה בשמיטה

אף לפי מה שכתבנו שגוי הזורע בשדה של ישראל אין הישראל עובר בעשה, מ"מ יתכן דבכה"ג שפיר אסור משום דכיון שהכתוב תלה עכ"פ את חיוב השביתה בארץ לכן בכה"ג שהקליטה מתיחסת למעשיו, שפיר מסתבר לאסור

סוגיות קשורות

מקורות קרובים