להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

תעדוף חולים במחלקות קורונה | מקורות

הסדרן קודם לפלפלן

תני הסודרן קודם לפילפלן רבי שמואל אחוי דרבי ברכיה בעי
אפילו כרבי אמי א"ל מיתבעי מרבי אימי הוא הפילפלן הדא אמרה משנה קודם למקרא
ודא מסייעא ליה דתני ר"ש בן יוחי העוסק במקרא מידה שאינה מידה. ורבנן עבדין מקרא כמשנה.
רבי שמואל בר נחמן אמר משנה קודם לתלמוד ומה טעמא [משלי ד ה] קנה חכמה קנה בינה וגו'
רבי יוחנן אמר תלמוד קודם למשנה ומה טעמא [שם טז טז] קנה חכמה מה טוב מחרוץ
מה מקיים רבי יוחנן טעמא דרבי שמואל בר נחמן מים בזול ויין ביוקר איפשר לעולם לחיות בלא יין
אי איפשר לעולם לחיות בלא מים ומה מקיים רבי שמואל בר נחמן
טעמא דר' יוחנן מלח בזול פילפלין ביוקר איפשר לעולם לחיות בלא פילפלין אי איפשר לעולם בלא מלח.

תלמוד ירושלמי, הוריות ג' ה

מקורות קרובים

Avatar

מכונות הנשמה

דף מקורות לסוגיה