Login
In order to get your User name and Password
Register here

הדיון העקרוני | Resources

המכונית האוטומטית – חילול שבת מהתורה

“את אשר יגורתי בא. תלמידי חכמים מתחילים להתפלפל בנושא המכונית האוטומטית (או אוטונומית) בשבת,
מבלי להביא בחשבון את ההשלכות החמורות שיש לעצם הדיון”,
כך כתב רבה הראשי של רמת גן, הרב יעקב אריאל,
בתגובה למאמר בנושא שפורסם בכתב העת “המעין”.

בגיליון תשרי תשע”ח של כתב העת פורסם מאמרו של הרב איתן קופיאצקי,
שבו הוא דן בצדדים שונים של המכונית האוטומטית.
“אמנם לבסוף הוא מציע שגוף כלשהו ייקח אחריות ויאסור את השימוש בה”, כתב הרב אריאל,
“אך זאת רק לאחר רשימה של סיבות שונות להיתר כגון ‘עובדין דחול’ שלדעתו אינו איסור ברור,
בפרט לאחר שייווצר חלילה מנהג להתיר. ומי יהיה אשם ביצירת מנהג כזה?”, שאל.

להמשך קריאה לחץ כאן