להתחברות

בית מדרש סוגיא - המרכז האקדמי לב

לקבלת שם משתמש וסיסמא
הרשם כאן

התוקף המשפטי של היתר המכירה | מקורות

דברי חיים על תוקף המכירה

דקיימא לן דאזלינן בתר דינינו בין להקל בין להחמיר . . . ובעל כרחך צריכים אנו
לזה, דלא מהני שום שטר בעולם בזה בדיניהם, דחוק גזר אצלם דמכירה כזו
שנעשה להפקיע איסור אינה מכירה כלל. . . . אלא ודאי דאין לנו רק דין שפסקה
לנו התורה, ולכן אין חילוק כלל בין אם נכתב בלשון אשכנז או בלשון הקודש

מקורות קרובים

Avatar

דברי חיים על תוקף המכירה

דברי חיים או"ח ב, לז